Bàn luận

Chương 4: Phải chăng Kinh thánh là lời của Đức Chúa Trời

 

4.1 Tác giả và người viết
4.2 Sự tồn tại và phổ biến
4.3 Lịch sử và tiên tri
4.4 Luật pháp
4.5 Khảo cổ học
4.6 Khoa học phổ thông
4.7 Vật lư
4.8 Di truyền học
4.9 Nhân chủng học
4.10 Thời gian
4.11 Tin học