Bàn luận: Phụ lục

7.1 Cách tính toán thời gian
7.2 Cách tính toán chu vi ṿng tṛn
7.3 Giải mă trong Kinh Thánh
7.4

Ư nghiă tên của 10 vị tiền bối

7.5 Minh họa bằng h́nh ảnh
7.6 Tài liệu tham khảo