Bàn luận: Phụ lục

A. CÁCH TÍNH THỜI GIAN

Theo gia phả trong Kinh thánh

           

Gia phả trong Kinh Thánh được ghi chép trong Sách Sáng Thế Kư Chương 5 như sau: "Đây là ḍng dơi A-đam. Đức Chúa Trời đă tạo dựng A-đam giống như h́nh ảnh Ngài . Ngài tạo ra người nam và người nữ. Ngay từ đầu, Ngài chúc phước cho họ và đặt tên họ là Người. A-đam được 130 tuổi th́ sinh một con trai, đặt tên là Sết. Sau đó, ông c̣n sống 800 năm, sinh ra con trai , con gái. Vậy A-đam thọ 930 tuổi. Sết được 105 năm th́ sinh ra Ê-nót.... Ê-nót được 90 tuổi th́ sinh ra Cai-nan.... Cai-nan được 70 tuổi th́ sinh ra Ma-ha-la-ên,  v.v...."

                     Vậy muốn biết Ma-ha-la-ên sinh khi nào kể từ ngày ông A-đam được Đức Chúa Trời tạo dựng, chúng ta chỉ việc cộng các năm khi con đầu ḷng sinh ra. Cụ thể là 130 + 105 + 90 + 70 = 395 năm, hết sức chính xác. 

Thế hệ

Tên

Tuổi thọ

Tuổi khi sinh con đầu ḷng

Năm sinh con, tính từ tạo dựng  A-đam

1

A-đam

930

130

130

2

Sết

912

105

130+105=235

3

Ê-nót

905

90

235+90=325

4

Kê-nan

910

70

325+ 70= 395

5

Ma-ha-la-ên

896

65

395+ 65= 460

6

Giê-rệt

962

162

460+ 162= 622

7

Hê-nót

365

65

622+ 65= 687

8

Ma-thu-sê-la

969

187

687+ 187= 874

9

Lê-mếch

777

182

874+ 182= 1056

10

Nô-ê

950

500

1056 +500=1556

               Muốn biết thời gian xảy ra Nạn Hồng Thủy, chúng ta sẽ cộng tất cả năm sinh đứa con đầu ḷng của các thế hệ, cho đến năm ông Nô-ê sinh ra rồi cộng thêm 600 năm là tuổi của ông Nô-ê khi  Nạn Hồng Thủy bắt đầu. Nạn Hồng Thủy xảy ra lúc Nô-ê 600 tuổi, tức là 1656 năm tính từ ngày đầu tiên, hoặc khoảng trên dưới 2300 TCN. Nạn Hồng Thủy được tiên tri lần đầu tiên bởi Hê-nót, khi ông sinh con trưởng và đặt tên là Ma-thu-sê-la, có nghĩa rằng “sau nó việc ấy sẽ xảy ra”. Ông sinh ra năm 687 kể từ  A-đam, sống 969 năm, chết năm 1656, trong năm xảy ra nạn Hồng Thủy.

Nạn Hồng Thủy xảy ra vào ngày 17 tháng Hai và kết thúc ngày 1 tháng Giêng năm sau.  Sau đó , Nô-ê ra khỏi tàu ngày 27 tháng Hai và c̣n sống thêm 350 năm nữa. Tổng cộng,  ông thọ 950 tuổi.[1]

Cũng theo cách tính ấy, chúng ta t́m đến được năm sinh ông Áp-ra-ham là năm 1976,  Isác sinh năm 2076, và Gia-cốp sinh năm 2136  từ ngày Chúa tạo A-đam. Gia-cốp tới Ai cập lúc 130 tuổi tức năm 2266.

Bắt đầu từ đây có hai cách tính toán, tùy theo thời điểm nào bắt đầu giai đoạn 430 năm nô lệ của I-sơ-ra-en:

Cách thứ nhất: Năm Áp-ra-ham 75 tuổi (năm 2051 sau tạo dựng A-đam) Chúa kêu gọi rời quê hương và lập giao ước với ông. Thời gian giữa giao ước Áp-ra-ham đến giao ước Si-nai về Luật Mô-sê là 430 năm (Sách Ga-la-ti Chương 3 Câu 17), vậy năm I-sơ-ra-en rời Ai Cập là 2051 + 430 = 2481 kể từ thời điểm Tạo Hóa.

Cách thứ hai, Gia-cốp tới Ai Cập năm 130 tuổi[2], tức năm 2266. Nếu tính giai đoạn nô-lệ của I-sơ-ra-en từ thời điểm này th́ năm I-sơ-ra-en rời Ai Cập là 2266 + 430 = 2696  kể từ thời điểm Tạo Hóa.

(Nếu tính từ khi Giô-sép bị bán sang Ai cập, phải trừ thêm 22-30 năm, nhưng để đơn giản vấn đề, chúng ta không xét đến Giô-sép)

Từ khi I-sơ-ra-en rời Ai Cập tới năm thứ tư của triều đại Sa-lô-môn là 480 năm  (Các  Vua Thứ Nhất Chương 6 Câu 1). Và năm thứ tư của triều đại Sa-lô-môn là năm 966 trước Công Nguyên (theo Lịch sử).

Vậy kể từ thời điểm Đức Chúa Trời tạo dựng A-đam, đến Chúa Giê-su là năm 2481 + 480+966 = 3927 theo cách tính thứ nhất, hoặc 2696 + 480+966 = 4142 theo cách tính thứ hai. Từ Chúa Giê-su đến nay khoảng 2014 năm (Dương Lịch), vậy từ Tạo Hóa tới chúng ta là 5941 -6156 năm. 

Đây không phải là con số tuyệt đối v́ các nhà giải kinh cũng chưa thống nhất được giai đoạn 430 năm  nô lệ của I-sơ-ra-en bắt đầu từ năm Áp-ra-ham được kêu gọi, hay năm Gia-cốp đến Ai Cập (Hoặc khi Giô-sép đến Ai Cập trước đó 22 – 30 năm). Mức độ di dịch khoảng 100-200 năm. Ngoài ra muốn thật chính xác, chúng ta c̣n phải xét độ chênh lệch giữa năm Dương Lịch 365,25 ngày  và năm theo  Lịch Do-Thái 360 ngày.

Kinh Thánh không thể sai trật, nhưng giả sử có sự bất đồng, trong cách tính toán của Tác Giả hoặc các nhà giải kinh, lịch sử loài người cũng như tuổi Trái Đất ước chừng 6000-6200 năm không phải là quá phi lư.

Từ  A-đam tới Ma-thu-sê-la là 840 năm,  A-đam sống 930 năm, vậy A-đam có thể trực tiếp truyền miệng câu chuyện Tạo Hóa cho Ma-thu-sê-la. Từ Ma-thu-sê-la tới Nạn Hồng Thuỷ là 762 năm, ông sống 969 tuổi, có thể tự kể lại câu chuyện Tạo Hóa cho Nô-ê và Shem. Tiếp đó, từ Nạn Hồng Thủy tới Áp-ra-ham là 294 năm, Nô-ê sống sau Hồng Thủy 350 năm, nên  ông c̣n sống và có thể kể lại cho Áp-ra-ham câu chuyện Tạo Hóa và Nạn Hồng Thủy. Qua cách tính toán trên,  chúng ta thấy câu chuyện Tạo Hóa chỉ cần được truyền miệng qua 3-4 người trong 2000 năm lịch sử.


 

[1] Sáng Thế chương 7 câu 11 và chương 8 câu 13, 14

[2] (Sáng Thế chương 77 câu 9).


Xem Tiếp: Tính toán chu vi đường tṛn
Cách tính toán thời gian | Tính toán chu vi đường tṛn | Giải mă trong Kinh thánh |  Ư nghiă tên 10 vị tiền bối | Minh họa bằng h́nh ảnh | Tài liệu tham khảo |