Bàn luận: Phụ lục

 

Mă hóa trong Kinh Thánh

Bạn thử đếm theo cách thủ công đoạn Kinh Thánh sau đây để tự ḿnh kiểm nghiệm sự kỳ diệu của mă hóa trong Kinh thánh. Tất nhiên với chửơng tŕnh máy tính, bạnh se khám phá ra nhiều điều kỳ diệu hơn

Sách Ê-sai 53:6-12 "Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đă làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. 53:7 Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. 53:8 Bởi sự ức hiếp, và xử đoán, nên người đă bị cất lấy; trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đă bị dứt khỏi đất người sống, là v́ cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? 53:9 Người ta đă đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. 53:10 Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ư mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự đau ốm. Sau khi đă dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy ḍng dơi ḿnh; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ư chỉ Đức Giê-hô-va nhờ tay người được thạnh vượng. 53:11 Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn ḿnh, và lấy làm thỏa măn. Tôi tớ công b́nh của ta sẽ lấy sự thông biết về ḿnh làm cho nhiều người được xưng công b́nh; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ. 53:12 Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của bắt với những kẻ mạnh, v́ người đă đổ mạng sống ḿnh cho đến chết, đă bị kể vào hàng kẻ dữ, đă mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những kẻ phạm tội."

Bên đây là nguyên bản trong tiếng Do thái.

Kết quả t́m được:

1, Bắt đầu từ chữ thứ 6 hàng cuối cùng đếm từ bên phải qua,  cách 20 chữ chọn một chữ, (t́m được là các chữ mảu đỏ), ghép lại thành Đấng ào đến từ trên cao. Ở bảng dưới đây các chữ ấy được đánh dấu bằng ngôi sao để bạn dễ kiểm nghiệm.

2. Đếm tiếp , từ chữ thứ 6 hàng thứ 7 kể từ dưới lên, phải qua trái cách 20 chữ lấy một chữ, (kết quả t́m được là các chữ màu đỏ, trong đó có một chữ màu tím hồng, bởi nó trùng với ḍng chữ tím hồng nằm chéo). Các chữ ấy ghép lại thành: Giê-su, Danh hùng mạnh của ta. Ở bảng thứ hai dưới đây, các chữ đó được đánh dấu bằng ngôi sao

3. Bắt đầu ḍng thứ 6 từ dưới lên, chữ thứ 8, đếm từ phải qua trái, cách 37 chữ lấy một chữ, ghép lại thành: Messiah - Chúa Cứu Thế. bảng dưới đây cách chữ ấy được đánh dấu bằng bông hoa. ( Để ư ở ḍng 8 từ dưới lên, chữ thứ 6, ngôi sao va bông hoa trùng với nhau)

 

 

Ở bảng bên cạnh các chữ đánh dấu bằng ngôi sao trắng xếp lại thành câu: "Đấng từ trên cao ào ào tới", "Giê-su, danh hùng mạnh của Ta". Các chữ đánh dấu bằng bông tím xếp lại thành câu: Mêsiah - Chúa Cứu Thế"

 Xác xuất xắp xếp được hàng chữ trên một cách có ư nghĩa là mộït trên 685 tỷ tỷ. Điều ấy tương đương với việc đánh dấu 1 đồng xu rồi trộn lẫn với hàng 685 tỷ tỷ đồng xu khác trải đầy trên diện tích nước Mỹ với chiều dầy 150 mét. Sau đó bịt mắt người ấy và yêu cầu anh ta t́m cho ra đồng xu đă được đánh dấu. Thật đây là điều không thể tưởng tượng được nếu không tin là Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời.

 

Đây  chỉ trong một đoạn văn ngắn, mà chúng ta đă thấy những sự thật quan trọng: Giê-su, danh hùng mạnh của Ta, Chúa Cứu Thế, Đấng   từ trên cao ào đến

Không ai có thể t́m được câu Đức Phật -Đấng Cứu Thế hay Đức Mô-ha-mét, Đấng Cứu Thế” được mă hóa trong Kinh Thánh


7.3.b Các chương tŕnh kiểm nghiệm  mă hóa trong Kinh thánh.

1. Torah4u  Miễn phí  http://home.mindspring.com/~anpin

Jarczyk's Bible Codes (version 1.5.002, new 5/03/99) Miễn phí: http://www.herbert-meinen.de

2. Torah Codes 2000 (4/01/99)

 $79.00 plus $5.00 shipping, at <http://www.jewishsoftware.com/> or call 800-925-6853

3. Unlocking the Bible Codes (version 2.0 new 2/01/99)

$59.95, now on sale for $29.95 plus $10.00 shipping.: http://www.unlockingthebiblecodes.com or at http://www.dokonet.com. Telephone orders to: 1-800-265-7423.

4. Bible Decoder (version 2.0, new 10/01/99)

http://www.bibledecoder.com New version 2.0 now shipping, $69.95 on CD, $59.95 as download, and $10 for upgrade. or by telephone to: +972-4-8246543 or +972-4-8346756. FAX orders to: +972-4-8242930. Mail orders to: GraphoNET Ltd; 67 Disraeli Street; PO Box 7234; Haifa 31071 Israel. E-MAIL them at: info@bibledecoder.com mailto: info@bibledecoder.com.

5. A.B.C. Decoder (new 12/02/99)

 $14.95. http://www.biblecodesplus.com and e-mail: milon@aquanet.co.il

Telephone orders to +972 3 536 4383

6. Bible Codes 2000 (release July 2001)

 http://www.biblecodesplus.com $49.95 + shipping. E-mail milon@aquanet.co.il mailto:milon@aquanet.co.il

7. CodeFinder: Millennium Edition (new version 1.22, on May 26, 2002)

 $67.95 plus $4.00 s&h. http://www.starnet.com.au/research/codes/codefind.html or the mirror site at: http://www.research-systems.com/codes/codefind.html. Fax orders to +61 3 9228 1966.

Để so sánh giữa các chương tŕnh xin quư vị thăm đọc tham khảo tại http://ad2004.com/prophecytruths/Articles/codessoftware.html

 

Xem Tiếp: Ư nghiă tên 10 vị tiền bối

Cách tính toán thời gian | Tính toán chu vi đường tṛn | Giải mă trong Kinh thánh |  Ư nghiă tên 10 vị tiền bối | Minh họa bằng h́nh ảnh | Tài liệu tham khảo |