Bàn luận: Đấng Tạo Hóa

2.5. Đấng Vĩnh Cửu

           

Theo Bà Giáo sư, tuổi của vũ trụ là bao nhiêu? Ba mươi tỷ năm? Sở dĩ các Nhà Khoa Học nói như vậy bởi họ cho rằng bán kính của vũ trụ khoảng 30 tỷ năm ánh sáng. Chẳng có ai đo được kích thước của vũ trụ và biết được đâu là trung tâm khoảng không vô tận, vô biên chứa đựng các v́ sao. Chẳng có ai có thể chứng minh được rằng vũ trụ h́nh thành từ một "Vụ Nổ Lớn" và các thiên thể bị bắn ra xa với tốc độ ánh sáng. Vậy chẳng ai có thể biết chắc chắn được tuổi của vũ trụ.

             Có một điều mà khoa học khẳng định được theo thuyết Tương Đối, là khi một vật thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, thời gian trên nó kéo dài vô tận. Vận tốc ánh sáng là vận tốc cao nhất mà con người biết đến, biết đâu Đấng Sáng Tạo c̣n có thể vận hành với vận tốc cao hơn[1] ? Nếu Đức Chúa Trời  "vận hành" với tốc độ ánh sáng hoặc cao hơn, th́ "tuổi" của Ngài là bao nhiêu? 30 tỷ năm đă là một khái niệm vĩnh cửu của vũ trụ rồi th́ "tuổi" của Đấng Sáng Tạo ra vũ trụ c̣n vĩnh cửu hơn biết bao nhiêu lần. Một trong các danh hiệu của Ngài là Đấng Tự Hữu và Hăng Hữu (tự nhiên mà có - đă có, đang có và c̣n có đời đời)

                Con người chúng ta chỉ sống giỏi lắm là 80 năm, hiếm người sống tới 100 năm. Chính v́ vậy, khái niệm vĩnh cửu là ǵ mà trí óc chúng ta không thể hiểu nổi. Cho nên, nếu mê tín dị đoan th́ con người chỉ muốn sống phước hạnh hơn ở một đời sau mà thôi. Nhưng Chúa Giê-su phán rằng: "V́ Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đă ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin nhận con ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời."[2]  Nếu các Nhà Khoa Học biết về sự vĩnh cửu tương đối của các thiên thể và sự vĩnh cửu tuyệt đối của Đấng Sáng Tạo, th́ Niềm Tin nơi  Chúa Giê-su chẳng có ǵ khó hiểu hay trái nghịch với khoa học. Ngược lại, nó đem lại niềm hi vọng ư nghĩa và mục đích của cuộc sống.

melting clock


 

[1] lư luận theo cách nghĩ của con người, thực ra Ngài chẳng cần di chuyển từ đây sang đó với vận tốc siêu đẳng, bởi Ngài hiện diện mọi nơi trong vũ trụ.

[2] Sách Giăng Chương 3 Câu 16


 

Xem Tiếp: Toàn tri
Căn nguyên và hiệu quả | Vô h́nh | Toàn năng | Toàn tại | Vĩnh cửu | Toàn tri | Ban sự sống | Yêu thương | Chương tiếp |