Bàn luận: Những mẩu chuyện cuộc sống


 

CÂU TRẢ LỜI KHÔN NGOAN

A WISE ANSWER

Anh ngữ:

 
   

Một giáo sư trường đại học thách thức sinh viên bằng một câu hỏi: “Phải chăng Chúa tạo dựng tất cả mọi thứ đang tồn tại trên thế gian?”

Một sinh viên dũng cảm trả lời: “Thưa , đúng vậy.”

“Có thực Chúa  tạo nên tất cả mọi sự trên thế gian?”  Giáo sư nhắc lại.

“Thưa ông, đúng vậy.”

“Nếu Chúa tạo nên mọi sự trên thế gian, th́ Chúa tạo dựng ra điều ác - bởi điều ác tồn tại trong thế gian. Chiểu theo nguyên tắc: “Tác phẩm phản ánh tác giả” th́ Chúa là kẻ ác.” Giáo sư biện chứng một cách hùng hồn.

Anh sinh viên trở nên yên lặng trước lư luận như vậy. Khá hài ḷng với bản thân, ông giáo sư hănh diện tuyên bố trước tập thể sinh viên, rằng ḿnh đă mở mắt cho mọi người thấy Chúa chỉ là huyền thoại.

Một sinh viên khác xin phép được phát biểu.

“Thưa giáo sư. Sự lạnh có tồn tại không?”

“Tồn tại chứ. Anh chưa bao giờ bị cảm lạnh sao.”

“Thưa giáo sư, sự lạnh không tồn tại chiểu theo các định luật vật lư. Sự lạnh là t́nh trạng thiếu nhiệt lực trong thực tế. Ở độ không tuyệt đối (-460 độ F), tức là ở điểm hoàn toàn không có nhiệt lực,  mọi vật chất sẽ ngừng hoạt động. Sự lạnh không tồn tại, nhưng chúng ta phải dùng một danh từ để mô tả t́nh trạng lạnh lẽo do thiếu nhiệt lực.

Tiếp nữa, xin hỏi giáo sư, sự tối có tồn tại không?”

“Có chứ”

“Giáo sư lầm rồi, sự tối không tồn tại. Trong thực tế, sự tối là t́nh trạng tối tăm do thiếu ánh sáng. Chúng ta có thể nghiên cứu ánh sáng, nhưng không thể nghiên cứu bóng tối. Chúng ta có thể dùng lăng kính Niu-tơn để chia ánh sáng ra nhiều màu và đo các tần số của từng màu. Chẳng ai có thể nghiên cứu, đo lường bóng tối.  Muốn biết một khoảng không tối đến mức độ nào, người ta đo lượng ánh sáng trong khoảng không đó. Có phải không? Một tia sáng có thể chiếu vô một hệ tối và khiến nó bừng sáng. Bóng tối, là danh từ con người dùng để mô tả t́nh trạng tối tăm do thiếu ánh sáng.

Cuối cùng xin hỏi giáo sư, điều ác có tồn tại không?”

Giáo sư trả lời có vẻ cẩn thận hơn: “ Tồn tại chứ, chúng ta thấy hàng ngày. Bằng chứng là cách đối xử vô nhân đạo giữa con người với nhau, phạm pháp và cường bạo khắp mọi nơi trên thế gian. Đây là bằng chứng của điều ác.”

“Thưa giáo sư, điều ác cũng không tồn tại, trên lư thuyết hoặc trong thực tế. Điều ác là t́nh trạng vắng bóng Đức Chúa Trời. Điều ác, cũng như lạnh lẽo và tối tăm, chỉ là danh từ con người dùng để mô tả sự “thiếu Chúa”. Chúa không sáng tạo điều ác. Điều ác không như niềm tin và t́nh yêu, ánh sáng và nhiệt lực. Điều ác tồn tại trong trái tim con người khi con người không có t́nh yêu của Chúa, cũng như lạnh lẽo ở nơi không có nhiệt lực, và bóng tối ở nơi không có ánh sáng.”

Vị giaó sư yên lặng ngồi xuống.

Anh sinh viên trẻ là ai vậy?

Albert Eistein.

 

 
     
  The university professor challenged his students with this question "Did God create everything that exists?

A student bravely replied, "Yes, he did!"

"God created everything?" the professor asked.

"Yes sir",the student replied.

The professor answered, "If God created everything, then God created evil, since evil exists, and according to the principle that our works define who we are, then God is evil".

The student became quiet before such an answer.

The professor, quite pleased with himself, boasted to the students that he had proven once more that God was a myth.

Another student raised his hand and said, "Can I ask you a question professor?"

"Of course", replied the professor.

The student stood up and asked, "Professor, does cold exist?"

"What kind of question is this? Of course it exists. Have you never been cold?" The students snickered at the young man's question.

The young man replied,"In fact sir, cold does not exist. According to the laws of physics, what we consider cold is in reality the absence of heat. Absolute zero (-460 F) is the total absence of heat; all matter becomes inert and incapable of reaction at that temperature. Cold does not exist. We have created this word to describe how we feel if we have no heat."

The student continued, "Professor, does darkness exist?"

The professor responded, "Of course it does."

The student replied, "Once again you are wrong sir, darkness does not exist either. Darkness is in reality the absence of light. Light we can study, but not darkness. In fact we can use Newton's prism to break white light into many colors and study the various wavelengths of each color.You cannot measure darkness. A simple ray of light can break into a world of darkness and illuminate it. How can you know how dark a certain space is? You measure the amount of light present.Isn't this correct? Darkness is a term used by man to describe what happens when there is no light present."

Finally the young man asked the professor, "Sir,does evil exist?"

Now uncertain, the professor responded, "Of course as I have already said. We see it every day. It is in the daily example of man's inhumanity to man. It is the multitude of crime and violence everywhere in the world. These manifestations are nothing else but evil."

To this the student replied, "Evil does not exist sir, or at least it does not exist unto itself. Evil is simply the absence of God. It is just like darkness and cold, a word that man has created to describe the absence of God. God did not create evil. Evil is not like faith, or love that exist just as does light and heat.Evil is the result of what happens when man does not have God's love present in his heart. It's like the cold that comes when there is no heat or the darkness that comes when there is no light".

The professor sat down.

The young man's name ------ Albert Einstein