Bàn luận: Những mẩu chuyện cuộc sống


 

 

 

NGÀI LÀ AI?

Mục sư Phan Đ́nh Liệu
...
Tiên-tri cũng nói nhiều lần
Trong Kinh Cựu-ước muôn phần gắn-ghi.
Phán rằng: Có Đấng Mê - si.
Bởi người Do thái đúng-kỳ mà ra.
Vậy nên dân-chúng Giu-đa
Nức ḷng trông-đợïi Chúa ta ra đời.

Quả-nhiên Chúa giáng làm người
Hai mươi thế kỷ đến thờøi hiện kim.
Nhằm đời họ Ích họ Nhâm.
Người Tàu qua trị đất Nam của ḿnh.
Ma-ri vốn gái đồng trinh.
Phép mầu cảm bởi Thánh Linh sanh Ngài.
Ngài là Ngôi Chúa thứ hai,
Vốn không có tội nhu người thế gian.
Giê su tên đặt rơ-ràng.
Nghĩa là Cứu Thế muôn ngàn đời sau.
Chữ Christ là nghĩa xức dầu
Làm Thầy Tế Lễ đúng hầu việc Cha.
Làm Vua mọi nước gần xa
Dầu thơm ấn chứng Ngài là Quân Vương
Đời đời vốn ở Thiên-đuờng,
Nay nên xác-thịt muôn phường giải nguy.

Mẹ Ngài mỹ-hiệu Ma-ri.
Thánh-Linh cảm hóa tụ kỳ đồng trinh.
Trong trần thế, chẳng cha sinh.
Ḱa ông Giô-sép thật t́nh cha nuôi.
Trước khi giáng thế làm người
Th́ Ngài hiệp một trên trời với Cha.
Tuổi đời ba chục lẻ ba
Lấy h́nh xáùc thịt tỏ ra ơn lành.
Ngoài đồng, mé biển, trong thành
Ngài đi dạy dỗ dân t́nh ba xuân
Ngài là Chúa của muôn dân.
Khác xa Khổng-tử thánh-nhân nước ngoài.
Cũng người mà chẳng đồng loài.
Chính ngôi Chúa tể toàn tài toàn tri.

-Hỏi rằng: Ngài dạy đạo ǵ?
-Phương châm chuộc tội chánh ngh́ cứu linh
Sụ ăn năn, sụ tái sinh.
Đem đường hối cải chỉ minh cho đời.
Ngài làm phép lạ bởi Trời.
Đuổi nhiều quỉ dữ cứu người bị điên;
Chữa người bịnh tật liên miên
Lại kêu kẻ chết sống liền theo tay.
Một là ư thánh của Ngài.
Tỏ ra phép lạ giúp người nguy nan.
Hai là thương xót thế gian!
Lâm tay ác quỉ, bỏ đàng thẳng ngay.
Ba là tựï chứng Con Tṛi.
Giáng lâm trần thế cứu người luân vươngl

Dân Do thái đă chẳng thương.
Lại c̣n ghen ghét lập phương bắùt Ngài.
Dữ lành thế chẳng đứng đôi.
Ngài: Con Thượïng-đế hay người trần gian?
Các tiên tri nói rơ ràng
Giê su là Đấng Quân Vương lạ lùng.
Dân Do thái luống đợïi trông.
Khi Ngài giáng thế lại không như lời.
Té ra họ đă lầm rồi.
Bởi không xét kỹ nghĩa lời Thánh-kinh.
Lần thứ nhất, Chúa giáng sinh.
Nếm mùi cay đắng chịu h́nh gian nan.
Lần nh́ trỏ lại thế gian
Làm Vua vinh hiển vẻ vang muôn đời
Cứng ḷng họ chẳng vâng lời.
Lại c̣n ghen ghét Con Trời tri ân
Gô-gô-tha giữa phong trần
Trên cây thập giá Con Thần đóng dinh.
Cha ơi! xin gởi hồn linh,
Ưù Con chỉ nguyện làm thành ư Cha...
Đầu Ngài giọt huyết nhỏ sa.
Tay chân đinh đóng thịt da đâu c̣n.
Hông Ngài huyết đỏ như son.
Thái dương ủ mặt, cây non chau mày...
Vườn Giô-sép, huyệt sẵn đây.
Một ngày cung nghĩa liệm thầy táng an
Thôi rồi đá lấp cửa hang.
Tư bề cảnh vắng một đoàn quân canh...
Môn đồ tứ hướng tan tành.
Kẻ về làm biển, người đành ẩn thân.

Ngợi khen Chúa Đấng Chân Thần
Ba ngày sống lại nhiều lần hiện ra.
Các sứ đồ chứng thật thà,
Năm trăm người thấy Chúa đà phục-sinh.
Thế rồi Ngài bất th́nh ĺnh.
Giă từ môn đệ cất ḿnh thăng thiên.
Ngồi bên hũu Đấng oai quyền.
Để cầu nguyện thế, niên niên đời đời.

 

trở về trang tôn giáo, banluan.com