Bàn luận : Xin sách


Để phục vụ đọc giả, đặc biệt những người ở trong nuớc, những người không có internet cao tốc, các mục sư và tín hữu có tâm t́nh nghiêm túc trong công tác phổ biến niềm tin, chúng tôi sẽ gởi tặng quư vị nguyên trọn cuốn sách Tiến Hóa hay Tạo hóa.

Xin liên lạc: chanlychantinh@Yahoo.com

Banluan.com /trang  khoa học